^Powrót na górę
Get Adobe Flash player

Regulamin rekrutacji

 

REGULAMIN

REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA Nr 313 W WARSZAWIE

na rok szkolny 2014/2015

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.7)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Rekrutacja dzieci do Przedszkola nr 313 odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie wniosku zwanego dalej kartą zapisu dziecka do przedszkola.

2. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru.

3. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają w przedszkolu kartę zapisu

4. ( wydruk danych wprowadzonych do sytemu )w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

5. Karty zapisu dzieci do przedszkola składane są do dyrektora przedszkola osobiście lub do upoważnionego przez dyrektora pracownika.

 

Rozdział II

Zadania dyrektora przedszkola

1. Ustala w porozumieniu z organem prowadzącym termin rekrutacji dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny.

2. Opracowuje w porozumieniu z organem prowadzącym kryteria przyjęcia dzieci stanowiące o pierwszeństwie zaspokojenia potrzeb społecznych środowiska lokalnego.

3. Ustala wartości punktowe kryteriom pierwszeństwa.

4. Powołuje komisję rekrutacyjną i przewodniczącego komisji.

5. Ustala kompletność kart zapisu i dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów pierwszeństwa.

6. Podaje do publicznej wiadomości:

a) termin rekrutacji i zasady jej przeprowadzenia

b) regulamin rekrutacji

c) harmonogram rekrutacji

d) prawa i obowiązki rodziców i opiekunów prawnych kandydatów w procesie rekrutacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa do odwołania się od decyzji komisji.

7. Rozstrzyga odwołanie rodzica lub opiekuna prawnego od decyzji komisji rekrutacyjnej.

8. Powiadamia organ prowadzący o liczbie dzieci nieprzyjętych do przedszkola.

9. Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

10. Archiwizuje dokumentację rekrutacyjną.

11. Przyjmuje dzieci do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego.

 

Rozdział III

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

1. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola nie przekracza liczby miejsc wolnych w przedszkolu o przyjęciu dzieci decyduje dyrektor.

2. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola przekracza liczbę miejsc wolnych w przedszkolu o przyjęciu dzieci decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.

3. Liczba miejsc wolnych ustalana jest jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby oświadczeń woli o kontynuacji edukacji w danym przedszkolu przez rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków uczęszczających do przedszkola.

4. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci bez orzeczeń są rekrutowane na tych samych zasadach i wobec tych samych procedur.

5. W przypadku dzieci z orzeczeniami możliwe jest spotkanie konsultacyjne rodziców kandydata z psychologiem przedszkola.

6. Harmonogram prac komisji ustala jej przewodniczący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.

7. Komisja rekrutacyjna działa na podstawie Regulaminu rekrutacji i zarządzenia dyrektora określającego czas jej pracy w postępowaniu rekrutacyjnym.

8. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

9. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

 

Rozdział IV

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

1. Komisja rekrutacyjna działa w składzie:

a) przewodniczący komisji – Dorota Gerszewska

b) członek komisji – Anna Piotrowska-Wójt

c) członek komisji – Marta Pazio

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:

a) organizację i przebieg pracy komisji rekrutacyjnej

b) wystąpienie z wnioskiem do organu prowadzącego o potwierdzenie okoliczności podanych przez rodzica, opiekunów kandydata w oświadczeniach uprawniających do pierwszeństwa w przyjęciu dziecka do przedszkola

c) dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu

d) analizę przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów pierwszeństwa

e) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych do przyjęcia i podpisanie ich

f) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych i podpisanie ich

g) napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku o uzasadnienie

h) organizację i przebieg rekrutacji uzupełniającej

i) zgodność rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego z zapisem w protokole

j) podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej

k) przekazanie protokołu dyrektorowi przedszkola w raz z listami kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

 

3. Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest:

a) procedowanie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym regulaminem i zasadą poufności informacji o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu

b) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

c) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego

 

Rozdział V

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola i etapy ich procedowania

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie gminy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko w wieku 2,5 lat.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być przyjęte dzieci powyżej 6 roku życia nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, którym dziecko kończy 8 lat.

4. Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców zgodnie z kryteriami.

5. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5 – letnie.

6. Kiedy liczba dzieci zgłoszonych do przyjęcia przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty:

a) wielodzietność rodziny kandydata

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą ( rodziny zastępcze)

Kryteria te brane są pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość.

7. Kiedy po zastosowaniu powyższych kryteriów liczba dzieci zgłoszonych jeszcze przekracza liczbę miejsc wolnych , komisja rekrutacyjna stosuje kryteria art. 20c ust. 4 ustawy o systemie oświaty (kryteria samorządowe, z których każde może mieć inną wartość):

a) dziecko 5-letnie (ur. w 2009 r.) oraz dziecko 6-letnie (ur. w II połowie 2008 r.) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka;

b) dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola specjalizującego się w żywieniu dzieci z alergiami;

b¹) dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

c) dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko);

d) dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało, w roku szkolnym 2014/2015, edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru;

e) dziecko, którego rodzic/rodzice mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.

8. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

9. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego podlegają rekrutacji zgodnie z powyższymi kryteriami.

10. Protokół z postępowania rekrutacyjnego podpisany jest przez wszystkich członków komisji, komisja sporządza go w terminie 7 dni od obrad.

11. Protokół komisji rekrutacyjnej jest podany do publicznej wiadomości.

 

Rozdział VI

Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

1. Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.

2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola w terminie 7 dni od upublicznienia list, występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

3. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia mogą  złożyć  odwołanie od uzasadnienia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.

5. Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o podjętym rozstrzygnięciu.

6. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do sądu administracyjnego.

 

Rozdział VII

Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych dla

postępowania rekrutacyjnego

1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest przedszkole.

2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Wnioski zwane kartami zapisu dziecka do przedszkola są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgodny na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

4. Pracownik przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków i ich procedowania posiada stosowne upoważnienie załączone do teczki akt osobowych.

5. Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca okresu pobytu dziecka w przedszkolu.

6. Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja przechowywane są przez okres roku pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku ze skargą.

7. W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata przechowywana jest do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.

 

 

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

1. Załącznikami do regulaminu są :

a) wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych

b) wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie wskazanych przez rodzica kryteriów.

2. Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, zamieszczenie na stronie przedszkola. 

3. Powyższy regulamin obowiązuje od 1marca 2014 r.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

WARTOŚCI PUNKTOWE DLA KRYTERIÓW PIERWSZEŃSTWA

 

l.p.

Kryterium

Wartość punktu

kryteria ustawowe

1.

wielodzietność rodziny kandydata

128

2.

niepełnosprawność kandydata

128

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

128

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

128

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

128

6.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

128

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą ( rodziny zastępcze)

128

kryteria samorządowe

8.

dziecko 5-letnie (ur. w 2009 r.) oraz dzieci 6-letnie (ur. w II połowie 2008 r.) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka

 

64

 

9a.

dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględnienia nietolerancji samej laktozy) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola specjalizującego się w żywieniu dzieci z alergiami

 

Kryterium dotyczy tylko tzw. przedszkoli dietowych specjalizujących się w żywieniu dzieci z alergiami

32

9b.

Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

 

Kryterium dotyczy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych za wyjątkiem tzw. przedszkoli dietowych

32

10.

Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko)

16

11.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało, w roku szkolnym 2014/2015, edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru

8

12.

Dziecko, którego rodzic/rodzice mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

4

 

Ważne:

Wartość punktowa kryteriów ustalanych przez dyrektora z organem prowadzącym nie może być wyższa od jednostkowej wartości punktowej kryteriów I grupy ( od poz. 1 – 7 ) i po zsumowaniu nie może przekraczać wartości punktu gr. I.

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Rekrutacji

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów są następujące:

 

 

Kryterium

 

Dokument potwierdzający

Rodzaj dokumentu

KRYTERIA USTAWOWE

 

Wielodzietność

Oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności

 

 

 

Niepełnosprawność kandydata,

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

Oryginał, albo kopia poświadczona notarialnie, albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu, dopuszcza się poświadczenie za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata lub obydwojga rodziców

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Oryginał, albo kopia poświadczona notarialnie, albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu, dopuszcza się poświadczenie za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność,

Oryginał, albo kopia poświadczona notarialnie, albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu dopuszcza się poświadczenie za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, albo kopia poświadczona notarialnie, albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu oraz oświadczenie z klauzulą odpowiedzialności dopuszcza się poświadczenie za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

Kandydat w rodzinie zastępczej

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.)

Oryginał, albo kopia poświadczona notarialnie, albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu, dopuszcza się poświadczenie za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

KRYTERIA SAMORZĄDOWE

 

Dziecko 5-letnie (ur. w 2009r.) oraz dziecko 6-letnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka

 

 

Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola specjalizującego się w żywieniu dzieci z alergiami

Oświadczenie o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) i konieczności organizacji żywienia dziecka zgodnie z zaleceniami lekarza.

 

Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub objęciu rodziny dziecka nadzorem kuratora lub asystenta rodziny.

 

Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko).

Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica)

 

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało, w roku szkolnym 2014/2015, edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru

 

 

Dziecko, którego rodzic/rodzice mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

 

 

Ważne:

1)      Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2)      Rodzice samotnie wychowujący dziecko składają dokumenty potwierdzające rozwód, separację, zgon o r a z oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

3)      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma prawo żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach poprzez określenie terminu złożenia dokumentów lub za pośrednictwem wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata sprawdzić okoliczności oświadczenia. Władze gminy mają 14 dni na powiadomienie przewodniczącego komisji wynikach weryfikacji.

4)      Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może by zweryfikowane w drodze wywiadu przez np. Ośrodek Pomocy Społecznej  - na podstawie wniosku władz miasta, gminy.

 

Dokumenty uprawniające do zastosowania kryterium pierwszeństwa dołączane są do wniosku zapisu, zgłoszenia dziecka do przedszkola.

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole 313 Rights Reserved.